برای پیشرفت خودتان را بشناسید . شما با شنیدن کلمه پس انداز به یاد چه می افتید ؟
پس انداز یعنی کم خرج کردن ؟ یا بهتر خرج کردن ؟ ذهن شما نا خود آگاه به سمت گزینه اولی میرود چون آن گونه عادت کرده است .
شما باید ذهنتان را برای بهتر انتخاب کردن آموزش دهید .آنچه را که دوست دارید به آن بیشتر فکر کنید ،با ذهن خود حرف بزنید و علایق هایتان را با هم در میان بگذارید ،تا برای پیش رفت سریع تر رشد کنید .
راندا برن در کتاب راز از قانون جذب میگوید بطوری که انسان به کائنات انرژی می دهد و با تفکر خود انژری را در قالب خواسته خود در یافت میکنید . آنچه به آن فکر کنید اتفاق خواهد افتد پس چه بهتر تفکر ما مثبت باشد و از کائنات انرژی مثبتی دریافت کنیم

شناخت ذهن

ذهن انسان همه چيز را كنترل مي كند . ادراكات، تصورات ، تفكرات ، اعتقادات .بطور كلي تمام جنبه هاي شناختي رفتار انسان تحت كنترل است. جهان و هر آنچه كه در آن موجود است، ازطريق تصورات ما در ذهن انعكاس مي يابد.
مامي توانيم از طريق روشهاي كنترل ذهن اين تصورات را تغيير دهيم و آن وقتخواهيم ديد كه واقعيت هاي زندگي ما نيز دستخوش تغيير خواهند شد، يا بهزبان ديگر اگر ما توان آن را داشته باشيم كه ذهن خودمان را تحت كنترل درآوريم قادر خواهيم بود دنياي مطابق با آرمانها و ايده آل هاي خودمانبسازيم.
تصوير ذهني كه ما از خويش داريم براساس اعتقادات ، باورها ، ارزش هاي حاكم بر جامعه، تجارب گذشته ، موفقيت ها ، شكست ها ،تحقيرها و پيروزيها شكل گرفته است و از مجموعه اين عوامل است كه در ذهنتصويري از خود مي سازيم .
ذهن انسان داراي دو بخش است: 1- ذهن هوشيار يا ضمير خود آگاه 2- ذهن نيمه هوشيار يا ضمير ناخودآگاه .
بهترينراه درك ذهن هوشيار و نيمه هوشيار اين است ك به آنها بصورت يك باغچه نگاهكنيم . شما يك باغبان هستيد و در طول روز مشغول كاشتن دانه هايي ( همانانديشه‌هائيست كه روزانه به فكر خود راه مي‌دهيد) هستيد. هرچه را كه ميكاريد در تن و محيط زندگيتان درو مي كنيم .
اكنون مشغول كاشتنافكار مربوط به آرامش ، عمل درست، حسن نيت و سعادت بشويد و به آرامي وعلاقه در باره ويژگيهاي آنها بينديشيد، آنچه را كه انديشيده ايد به طوركامل در ذهن آگاهتان جاي دهيد و به كاشتن اين دانه هاي شگفت انگيز ادامهدهيد دراين صورت محصول با شكوهي را درو خواهيد كرد.
* تعريف ذهن هوشيار (خودآگاه ) و ضمير نا خودآگاه (نيمه هوشيار)
*ذهن هوشيار«خود آگاه» : اعمال و شعور خود آگاه ما از مغز سرچشمه مي گيرند.انديشه شما توسط مغز يعني همان عضوي كه خود آگاهي از آنجا متجلي مي شود،آشكار مي گردد. وقتي ذهن خود آگاه شما انديشه اي را مي پذيرد آن انديشهبه شبكه خورشيدي كه مغز شما خوانده مي شود ، منتقل مي گردد و در آن تجليمي يابد. شما با مغز خود آگاه خود فكر مي كنيد و آن را در درون خود بهضمير باطن مي سپاريد.
در برخي كتاب ها از خود آگاهي عيني ياد شدهاست ، ضمير خود آگاه با شناسايي جهان پيرامون سر وكار دارد كه به كمكحواس پنج گانه صورت مي گيرد . اين ذهن هر چيزي را به همان گونه كه واقعاًديده مي شود مي بيند . مرگ ، بيماري ، فقر و تنگنا را مشاهده مي كند و برضمير نا خود آگاه اثر مستقيم دارد . وقتي ذهن خودآگاه مملو از ترس ،نگراني و ... باشد ، اين حالت در ضمير نا خودآگاه نيز نفوذ مي كند و انسانرا به سمت ترس و نگراني مي برد.اما اگر ضمير خودآگاه داراي افكار مثبتباشد بر ضمير ناخود آگاه اثر كرده و انسان را به سوي موفقيت سوق مي دهد.
*ضمير نا خود آگاه «نيمه هوشيار» : اين ضمير مانند بخار يا برق ، قدرت مطلقاست و بدون مسير و جهت ، هر فرماني را كه به آن بدهند ، انجام مي دهد وتوان فهم و استنباط ندارد . ضمير نيمه هوشيار ما تفاوتي ميان انديشه هايمخرب و سازنده قائل نيست ، هر چه به او بدهيم با آن تغذيه مي شود و همهچيز بسته به انديشه‌هايي دارد كه در خود آگاه ما موجود است .
هركلمه و انديشه اي بر ان اثر مي گذارد و با دقتي حيرت آور آن را به عينيتدر مي آورد. ضمير ناخودآگاه، ضربان قلب ، گردش خون و ... را تحت كنترلدارد و تمام وظايف شما را كنترل كرده ، هرگز نمي‌خوابد و استراحت نمي كند .
حالافرض كتيد اگر انساني در عمق تفكر ناخود آگاه خود برنامه «من شكست ميخورم» را ايجاد كند در هر معامله اي كه شركت كند ، به جاي پيروزي درانتظار شكست مي‌نشيند. پس هر چيزي كه به روي ضمير نيمه‌هوشيار نقش مي بندد، به شكل تجارب و حوادث و به صورت عيني منعكس مي شود .
اين است كه شمابايد دقيقاً مراقب ايده ها و افكار خود باشيد ، زيرا پاسخ اتوماتيك ضميرباطن شما بر پايه انديشه هايتان مي‌باشد. ضمير باطن شما يك دستگاه ضبط صوتاست كه افكارتان را همان طور كه در ضمير خود آگاه ضبط كرده ايد ، به شماتحويل مي دهد. بايد توجه داشته باشيد چون كاركرد ضمير ناخودآگاه بسيارشگفت انگيز است، در بسياري از موارد توجه بيش از اندازه به افكار (مثبت يا منفي) ذهن شما را به شدت درگير مي سازد . راه حل اين است كه آنها را رها كنيد و هر گاه با ابهامي رو برو شديد ، رهايي را به ذهن خود هديهدهيد.
* لازمه شناخت از تصوير ذهني «تصوير ذهني چيست؟»
تصويرذهني حاصل عملكرد ذهن و مغز انسان و تعيين كننده تمامي شكست ها و پيروزيها است. ما براي رسيدن به يك زندگي رضايت بخش نياز به يك تصوير ذهني واقعبينانه و شايسته داريم تا بتوانيم با آن زندگي كنيم .
تصوير ذهنيپايه اي است كه تمامي شخصيت، رفتار و حتي كيفيت شما بر اساس آن شكلمي‌گيرد، بنابراين به نظر مي رسد كه تجارب ما، تصاوير ذهني ما را تقويت ميكنند. هر انساني همان است كه در ذهن خود آن را ساخته است. توانايي ها ،قدرت ها و ضعفهاي او همه از تصاوير ذهني او به وجود آمده اند.
زنانو مردان موفق ، مدتها است از تصاوير ذهني و تمرين نمايش آن براي رسيدن بهموفقيت استفاده مي كنند. براي يك زندگي ايده آل كافي است انديشه هاي خودرا به سوي بهترين ها هدايت كنيم. علم نوپاي «سيبرنتيك» ثابت كرده است كهميكانيزم خلاق دستيابي به تصوير ذهني (قوه تخيل) است.
* افكار مثبت
اينما هستيم كه زندگي خود را مي سازيم . آن چه كه شما را به زندگي اميدوار ميكند وفكري كه شما را به خوشحالي و هيجان مي رساند ، از افكار مثبت سرچشمهمي گيرد .
هرگونه كه فكر و عمل كنيد ، بازتابش را خواهيد ديد. بهعبارتي گويي از پشت شيشه اي رنگي به زندگي مي نگريم و با هر رنگي كه بهوقايع و رويداد هاي بيروني نگاه كنيم ، همان گونه آن ها را حس مي كنيم. پسما مختاريم هر ديدي داشته باشيم .وجودلايزال الهي ما را مختارآفريده است؛او كريم است و ما را آزاد خلق كرده ، حتي اجازه داده تا احساس بدبختي وبيچارگي داشته باشيم. همچنين اين قدرت را به ما داده است كه با ايجادافكار و ديد مثبت ، خوشبختي را لحظه به لحظه با تمام وجود و باتك سلولهايمان حس كنيم.
تصوير ذهني مثبت در احساس ما بيشترين نقش را دارد.ما مي توانيم موفقيت ، خوشحالي و سلامتي را به خود تلقين و تأكيد كنيم. ميتوانيم احساس را در چهره ، قامت ، طرز لباس پوشيدن و اداي‌كلمات ايجادكنيم.
اگر خود را شاهزاده بدانيم و لايق ارزش و احترام، مردم نيزهمان گونه با ما رفتار خواهند كرد. ساده‌تر بگويم ، هر كس تصويري در ذهندارد كه حاصل تجربيات گذشته و تربيت اجتماعي اوست. با توجه به تصويري كهاز خود در ذهن شاخته ايم، ارزش و اعتماد به نفس خود را تعيين مي كنيم .تصوير ذهني ، تمام رفتار و شخصيت ما را شكل مي دهد. حال براي تثبيت تصاويرذهني مثبت بايد چه كارهايي را انجام دهيم ؟ هفته آينده به بيان راهكارهايتثبيت تصاوير ذهني مثبت مي پردازيم.
* راهكاري براي تثبيت تصاوير ذهني
چگونهقدرت رويا پردازي و تخيل خود را افزايش دهيم ؟ همين حالا بنشينيد ويك تنگكوچك شيشه‌اي رامجسم كنيد . تصور كنيد شما يك ماهيگير هستيد در كناررودخانه اي با آبي زلال. اگر تصاوير و تخيلات شما ضعيف است يك شي ء ،مثلاً ليوان را جلوي چشم خود بگيريد. چشمتان را ببنديد . حالا آن را مجسمكنيد و تا پيدا كردن تمام جزئيات در انديشه خود اين عمل را تكرار كنيد .
حال براي خود تصوير ذهني جديد را مجسم كنيد. مثلا يك گل سرخ.
ازخود چه انتظاري داريد؟ هم اكنون مجسم كنيد در اوج اقتدار و نهايت قدرتمشغول قدم زدن هستيد . از معجزه تصوير ذهني مي توان در پيروزي مسابقاتورزشي ، فروش بيشتر ، موفقيت در تحصيل ، ارتباط صميمي تر با خدا و خوشبختيو موفقيت نهايي استفاده كرد.
شما كه در راه اول هستيد، نااميدنشويد . باور كنيد كه موفق مي شويد . به خودتان فرصت دهيد و تمرينات راهر روز تكرار كنيد . شما بايد كم كم به افكار مثبت عادت كنيد ، به افكارمثبت خود فكر كنيد و آن ها را از ياد نبريد و با امواج منفي آنگونه كهگفته خواهد شد مبارزه كنيد و نكات زير را را به ياد داشته باشيد:
1- دل ما هميشه به طرف انديشه ها مي رود.
2- ضمير ناخود آگاه در محيط مثبت رشد مي كند.
3- در محيط مثبت رشد كردن ، باعث ايجاد قدرت مي شود.
4- كلمات مثبت را هميشه به كار گيريد .
5- تصور كنيد امروز نخستين روز زندگيتان است.
6- افكار مثبت را بپذيريد و به آنها خوش آمد بگوئيد .
ازخداوند كمك بخواهيد تا موفق شويد و باور كنيد كه موفق مي شويد. حواستانباشد نگرش مثبت به معني نديدن زشتي ها و نقص ها نيست ، بلكه به معني درست ديدن نقص ها و دست يابي به راههاي رفع آنها است .وقتي مي توانيم بهرفع نقص ها بپردازيم و به آنها فكر كنيم كه به آنها با ديدي مثبت نگاهكنيم .
افكار منفي : هر فكري كه شما را مي آزارد ، عصبي مي كند ،مي ترساند و آرامش شما را بر هم مي زند يك فكر منفي است . چنان چه شما بهطور ذهني در برابر زندگي به مقاومت بپردازيد تراكم عاطفي در ضمير باطن شماخفه خواهد شد و موجب پديدار شدن شرايط منفي مي گردد.
اگر در ذهنمانخود را كم هوش ببينيم همين طور عمل خواهيم كرد و در رفتار بيروني ما اينكم هوشي ديده خواهد شد. افكار منفي ، حاصل خاطرات منفي و گذشته قابل تغييرنيست . علت ضعف روانكاوي اين است كه گاه با هيپنوتيزم و روش هاي مختلفسعي در به ياد آوردن تجارب تلخ گذشته دوران طفوليت بيمار و زدودن آنهامي كنند. در صورتي كه آن تصاوير را بر مي گردانند و اين همان موج منفي است. امواج منفي در تمام شرايط به انسان هجوم مي آورد و او را تحت فشارقرار مي دهد. متأسفانه بسياري از ما عادت كرده ايم كه منفي ببينيم و منفيبينديشيم .هفته آينده راهكار هايي براي مقابله با امواج منفي ارايه ميدهيم .
* با امواج منفي مقابله كنيم
راه هاي مقابله با امواج منفي :
1- هر گاه امواج منفي به سراغتان آمد با همه توان ، آهسته و يا بلند فرمان بدهيد : ايست.
2- هر گاه موج منفي وارد وجودتان شد ، مي توانيد به آن فرمان دهيد : بعدي .
3-يك كش ساده تهيه كنيد ( كشي كه معمولاً در ايران به دور بسته هاي اسكناسمي بندند) ، آن را به دور مچ دست خود بياندازيد و با ارسال امواج منفي ازسوي انديشه هايتان و يا از طرف ديگران ، آن را بكشيد و محكم رها كنيد .شوك حاصل از اين كار به شما يادآوري مي كند كه ممكن است به ورطه منفينگري سقوط كنيد و حتي بعد از مدتي با نگاه كردن به مچ دستتان مي‌توانيددريابيد كه به چه اندازه امواج منفي به سوي شما و ضمير ناخودآگاه‌تان هجومآورده است و شما تنها با استفاده از اين تكنيك ساده ، كه من آن را كش كشناميده‌ام ، مي‌توانيد از آنها رها شويد. اما راههاي ديگري نيز برايمبارزه با امواج منفي وجود دارد . مجسم كنيد انديشه هاي منفي شما كمرنگو محو شده و انديشه‌هاي مثبت تان بزرگ و پرنورتر مي‌شود. براي مثال ، اگرفكر مي كنيد كه نمي‌توانيد در جمعي سخنراني كنيد ، تصور كنيد آن فكر منفي را روي تخته سياه نوشته اند و شما آن را پاك مي كنيد و يا اينكه فكر كنيداين امواج را درون بادكنكي قرار داده‌ايد و آنها را به دور دستهامي‌فرستيد.
آنتوني رابينز براي دور كردن افكار منفي پيشنهاد مي‌كندكه 10 روز روزه فكري بگيريد و در آن 10 روز از هرگونه فكر ، احساس ، كلمه، پرسش و يا مثالي كه جنبه هاي منفي داشته باشد ، دوري كنيد.
توجهداشته باشيد : براي تثبيت هر عادت ، 21 روز زمان كافي است. هر روز صبحجملات جادويي ( از اين هفته در پايان هر مطلب ، يكي از اين جملات را برايشما هديه مي دهيم) تكرار كنيد.به جاي فكر كردن به مشكلات ، به راه حل هافكر كنيد.همچنين از سه تكنيك: ايست ، بعدي و كش كش استفاده كنيد و از خودسؤالات مثبت بپرسيد. انديشه هاي خود را تغيير دهيد تا زندگي‌تان تغيير كندضمن آنكه نبايد اجازه دهيد افكار منفي شما را محاصره كند، مثبت فكر كنيدتا زندگي تان مثبت شود. واما جمله اي جادويي براي شما : پروردگارا ! دراين هفته ياد آورم باش كه چشمانم براي ديدن است نه براي بستن، چشمانم رابراي ديدن حقايق گشوده دار.
* جادوي كلمات
درتمامي اديان بر روي استفاده صحيح از كلمات بسيار تأكيد شده است. نقطه شروعيعني دعوت مردم از طريق كلمات بوده و اصولاً سخناني اثرگذار و ماندگار شدهاند كه در دل ها نفوذ كرده اند.
خدا نيز تنها به واسطه كلمات با انسان ها ارتباط داشته است. «در ابتدا كلمه بود، كلمه نزد خدا بود، كلمه خدا بود.»
عيسيمسيح (ع) مي فرمايد: ( از روي سخنان توست كه عادل شناخته خواهي شد و ازسخنانت بر تو حكم خواهد شد پس زندگي و مرگ هر دو در قدرت زبان است.)
بااين اوصاف مي توان به ارزش و اهميت استفاده صحيح از كلمات پي برد. حال بهشما مي گوئيم كه با استفاده از كلمات جادويي مي توانيم به هر چه ميخواهيم، دست يابيم و تنها شرط تأثير كلمات در موفقيت ما اين است كه نسبتبه آنچه مي گوئيم با تمام وجود باور و ايمان داشته باشيم و باور و ايمانزماني در انسان به وجود مي آيد كه تمام ذهنيات منفي و حب و بغض هايي كهديد انسان را محدود مي كند از ميان برداشته شود و با نگاه خالص و توأم باآرامش عميق به دنيا بنگريم.
آنگاه امواج مثبت پرقدرت از كائنات به سويانسان گسيل مي شوند و عشق و ايمان را جاري مي كنند. هرچه ايمان و مثبتنگري ما مستحكم تر و كامل تر باشد ، قدرت روحي ما افزايش مي يابد و مازودتر به خواسته هاي خود مي رسيم. پس انسان با معجزه كلام، قدرت آن رادارد تا در يك آن، وضعيت ناخوشايندي را كه برايش ايجاد شده ، از ميانبردارد و شادماني را به جاي اندوه، ثروت را به جاي فقر و مثبت بودن را بهجاي منفي بودن برگزيند.
وقتي با تأكيد بر خصوصيات مثبت شخصي، وي رامورد ستايش قرار مي دهيم، در او نيرويي به وجود خواهد آمد كه باعث نشاط،انرژي و قدرت مي گردد؛ پس ، كلمات ، تأثير مستقيمي بر انديشه‌ها دارند واين انديشه ما است كه باورها را مي سازد. اساساً وجود ما از باورها تشكيلشده است. اگر به صورت عميق در وجود خود نظاره كنيم، در خواهيم يافت كهآنچه باعث شكل گيري ما مي‌شود و انديشه هاي ما را به وجود مي آورد؛ قبل ازاين كه مادي باشد، معنوي است.