انسان باید در تمامی مراحل زندگی اش در حال یادگیری باشد حتی اندک .آنچه در زمان حال لازم است دارا بودن مهارت است که این امر جز با آموزش و یاد گیری به دست نمی آید .

آموزش چیست؟


آموزش به فعالیت هایی گفته می شود که با هدف آسان نمودن یادگیری، از سوی آموزش دهنده طرح ریزی شده و بین او و یک یا چند یاد گیرنده به صورت کنش متقابل یا تعامل (Interactive) جریان می یابد.
چنانکه از تعریف فوق برمی آید، آموزش فرایندی چهره به چهره بوده که در آن میان آموزش دهنده و یادگیرنده تعامل وحود دارد. براساس این تعریف، روش هایی مانند یادگیری به کمک کتاب، نوار، رادیو، تلویزیون، رایانه و مانند آنها به دلیل فقدان رابطه دو جانبه هم زمان میان مدرس و فراگیر، آموزش محسوب نمی شود.
اما برخی تعریف فوق را به منظور پوشش دهی انواع دیگر آموزش به شکل ذیل اصلاح نمودند: هرگونه فعالیت از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است.

یادگیری چیست؟


به طور کلی یادگیری فعالیتی است که از سوی یاد گیرنده انجام شده و او در به وجودآوردن آن دخالت مستقیم دارد و نقش آموزش دهنده تنها تسهیل این فرایند است. در واقع مدرس از راه آموزش، در یادگیری فراگیر دخل و تصرف می کند تا بر یادگیری آنان تاثیر مثبت بگذارد.
یادگیری یکی از مهمترین زمینه ها در روان شناسی امروز و در عین حال یکی از مشکل ترین مفاهیم برای تعریف کردن است. به سبب اهمیت و پیچیدگی مفهوم یادگیری، تعاریف مختلفی از آن وجود دارد که در ادامه اقتباسی از معروف ترین آنها (تعریف کیمبل) آورده شده است:
"یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است، گفته می شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی، یا داروها پدید می آید نسبت داد." تفاوت میان یادگیری عمدی و یادگیری اتفاقی چیست؟
آنچه که یادگیرنده در ضمن آموزش رسمی درباره موضوعات درسی می آموزد، یادگیری عمدی است، اما برخورد یادگیرنده با هرگونه تجربه ای که از قبل طرح ریزی نشده و قابل پیش بینی نیستند، می تواند به یادگیری اتفاقی وی بیانجامد. در واقع اغلب یادگیری ما به صورت اتفاقی رخ می دهد.
تفاوت میان یادگیری و تفکر چیست؟
تفکر به عنوان نوعی رفتار هم محصول یادگیری به حساب می آید و هم جزو تجاربی محسوب می شود که به یادگیری می انجامد. ما در گذشته تفکر یا اندیشیدن را آموخته ایم، اکنون نیز از طریق تفکر بسیاری نکته ها را می آموزیم.

تفاوت میان یادگیری و عملکرد چیست؟


یادگیری بالقوه است اما عملکرد، یادگیری به ظهور رسیده و نمود یافته در رفتار می باشد.

تفاوت میان یادگیری و تجربه چیست؟


یادگیری به خودی خود غیرفعال است اما هنگامی که یادگیرنده با استفاده از آموزه های کسب شده به تعامل با محیط پرداخته و بازخورد دریافت می دارد، یا به عبارتی دیگر در فرایند یادگیری فعال می شود، تجربه حاصل می گردد.

تفاوت میان یادگیری و آموزش چیست؟


هدف آموزش تسهیل و ایجاد بهبود در فرایند یادگیری است، به عبارت دیگر هدف یادگیری بوده و آموزش وسیله و ابزاری جهت تحقق این هدف می باشد.
آموزش مستلزم فعالیت متقابل حداقل دو نفر (مدرس و فراگیر) است، در حالی که یادگیری همیشه معطوف به یادگیرنده است.
یادگیری یک فرایند درونی یادگیرنده است و آموزش نسبت به یادگیری جنبه بیرونی دارد.
در آموزش زمان، چگونگی و نیازهای یادگیری را آموزش دهنده مشخص می کند اما در یادگیری زمان و چگونگی یادگیری را یادگیرنده تعیین نموده و با اشراف بر نیازهایش آگاهانه جهت رفع آنها گام برمی دارد.
در آموزش، فرایندها توسط آموزش دهنده کنترل شده و منابع آموزشی توسط ایشان معرفی و یا ارائه می شود اما در یادگیری، فرایندها در کنترل یادگیرنده بوده و منابع مورد نیاز از قبل فراهم شده و قایل دریافت هستند.
بعد از آموزشو یادگیری در زمینه ای شما حرفی برای گفتن دارید و حتی تفکر دیگری نسبت به افزایش سرمایه پیدا کرده اید پس از همین الان شروع کنید ....