. در دنیا تنها یک چیز وجود دارد که باعث می شود ما به آرزوهایمان دست نیابیم، ترس …